Begagnade fynd
Banger Deals!
Begagnade fynd
Banger Deals!

Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Musikshopens produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Musikshopen.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Musikshopen de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information framgår av distansavtalslagen.


2. Beställning

2.1 Beställning av Musikshopens produkter sker via www.musikshopen.com, E-post eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för Musikshopen skall beställningen skriftligen bekräftas av Musikshopen före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Musikshopen sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Musikshopen inte skyldigt att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.


3. Leverans, frakt och risken för produkten

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Musikshopens lager. Vid leverans "Sverige" är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Musikshopen. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

3.2 Såvida inte annat överenskommits sker leverans från Musikshopens lager i Sverige. Musikshopen ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Musikshopen ombesörjer transport skall kunden ersätta Musikshopens utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.


4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Musikshopen häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Musikshopen eller något förhållande på Musikshopens sida pågår mer än 45 dagar.


5. Pris och betalning

5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.2 På Musikshopens hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt‐ eller portokostnader vilka utgår enligt Musikshopens gällande prislista på leveransdagen.

5.3 Musikshopen förbehåller sig rätten att när som helst före leveransdagen justera under punkten.

5.4 Såvida Musikshopen inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning mot postförskott. Vid beställning från Musikshopens hemsida finns även möjlighet till direktbetalning via Paypal, samt betalning med svenska VISA‐ och Master Card‐kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura inom en snar framtid. Musikshopen kommer då utfärda fakturor på leveransdagen.

5.5 Alla priser på Musikshopen är inkl. 25% moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priserna. Vi reserverar oss för eventuella stav- eller tryckfel.


6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Musikshopen rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall innehålla leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Musikshopen uppmanat kunden att betala förfallet belopp, får Musikshopen genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Musikshopen avtalet har Musikshopen även rätt till skadestånd.


7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Musikshopens egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Musikshopens skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.


8. Returrätt och reklamationer

8.1 Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Musikshopen lagerhåller. För produkter som Musikshopen inte lagerhåller eller produkt som Musikshopen lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Musikshopen i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Musikshopen och därvid erhålla ett returnummer. Returnumret är gällande i 10 dagar från erhållandet. Vid retur skall returnummer anges och kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Observera att erhållande av returnummer inte utgör en godkänd retur av produkten. Returen är godkänd först när Musikshopen mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom Musikshopen avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 375 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1.000 kronor exklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

8.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet av dem med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker inte sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

8.3 Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal ‐ Konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Musikshopen lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud‐ och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till Musikshopen med ordersedel, faktura/kvitto och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av Musikshopen. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta Musikshopen på e‐post Info@musikshopen.com eller via Musikshopens hemsida på www.musikshopen.com/kontakt och uppge ordernummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Musikshopen tillhanda. Är returfrakten inte betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen.

8.4 Returer som är godkända skall om inget annat angivits skickas till:
Musikshopen AB
Stora Gatan 20
72212 Västerås

OBS. Viktigt är att försändelsen skickas med Postens företagspaket.


9. Särskilda villkor för programprodukter

9.1 För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas vid köp eller där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.

9.2 Kunden erhåller en ej exklusiv nyttjanderätt till programprodukter som levereras på eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genom avtalet.


10. Garanti

10.1 Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder Musikshopen. Kunden kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Musikshopen. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Musikshopen avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.


11. Ansvar för fel

11.1 Musikshopen är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 Musikshopens ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 Musikshopens ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Musikshopens instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Musikshopens kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

11.4 Musikshopen ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från leveransdagen.

11.5  Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Musikshopen ansvarar för skall kunden ersätta Musikshopen enligt Musikshopens vid var tid gällande prislista

11.6 Musikshopens ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Musikshopen med anledning av fel.


12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Musikshopen enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12.2 Musikshopens ansvar omfattar endast direkta förluster. Musikshopens ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Musikshopen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han/hon/hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


13. Överlåtelse av avtalet

13.1 Musikshopen får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

13.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina åtaganden mot Musikshopen utan att dessförinnan erhålla Musikshopens skriftliga godkännande.


14. Tvist

14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.


15. Personuppgifter

Musikshopen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter kunden lämnar till Musikshopen. Musikshopen behandlar kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och för att genom marknadsföring lämna information om egna samt särskilt utvalda samarbetspartners produkter. Om du behöver ändra dina uppgifter kan du kontakta Musikshopen via info@musikshopen.com

Tycker du någon vara är för dyr eller har du sett den billigare hos en konkurrent? Kontakta oss så försöker vi matcha priset!

Copyright 2021  © Musikshopen AB